Каталог 45

Kawasaki K3V280DTH-141L-BP12-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280DTH-15ZR-5NIT Main Pump 
Kawasaki K3V280DTH-150R-3P12-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280DTH-150R-ZP12 Main Pump HITACHI/KOREA 
Kawasaki K3V280DTH-150R-ZP12-V/AV Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280DTH-18ZL-AP42-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280DTH-18ZL-BP42-V/AV Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280DTH-18ZL-ZP42-V Main Pump HITACHI/KOREA 
Kawasaki K3V280DTH-121R-OE01-V Main Pump 
Kawasaki K3V280SH-11ZL-AP1C-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280SH-11ZL-ZK3D-AN Main Pump 
Kawasaki K3V280SH-11ZL-ZP1F-AV Main Pump 
Kawasaki K3V280SH-113L-SR1C-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280SH-140L-0E21-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280SH-140L-0E41-V Main Pump HITACHI 
Kawasaki K3V280SH-140L-0E41-2-V Main Pump 
Kawasaki K5V80DT-1VPR-9N2D Main Pump MITSUBISHI 318B 
Kawasaki K5V80DT-110-10S0 Main Pump 
Kawasaki K5V80DT-110L-10S0 Main Pump 
Kawasaki K5V80DTP-1JCR-9C0J Main Pump HYUNDAI 
Kawasaki K5V80DTP-1JCR-9N05 Main Pump HYUNDAI 
Kawasaki K5V80DTP-1JGR-9N05 Main Pump HYUNDAI 
Kawasaki K5V80DTP-1JGR-9N05-A Main Pump HYUNDAI R1400W-7 
Kawasaki K5V80DTP-1S3R-9N0N Main Pump DAEWOO S130W-V, 140W-V 
Kawasaki K5V80DTP-1S3R-9N1L Main Pump DAEWOO S 
Kawasaki K5V80DTP-100R-0E01 Main Pump KOBELCO F1 SR135SR 
Kawasaki K5V80DTP-100R-0E11 Main Pump KOBELCO 
Kawasaki K5V80DTP-101R-0E01 Main Pump KOBELCO 
Kawasaki K5V140DTP-1C9R-9N01 Main Pump DAEWOO 300LCV 
Kawasaki K5V140DTP-1DMR-9TAS-FV Main Pump KOBELCO SK385 
Kawasaki K5V140DTP-1G4R-9NOA-V Main Pump SUMITOMO SH330-3 
Kawasaki K5V140DTP-1G9R-9N0A-AV Main Pump SUMITOMO SH300-3 
Kawasaki K5V140DTP-1G9R-9ROA-V Main Pump 
Kawasaki K5V140DTP-1KMR-YTOK-HV Main Pump KOBELCO 
Kawasaki K5V140DTP-1SLR-9TAS-F Main Pump KOBELCO SK200-6 
Kawasaki K5V140DTP-18MR-9TBR-V Main Pump KOBELCO SK330-6 
Kawasaki K5V140DTP-169R-9N0A-A Main Pump SUMITOMO 
Kawasaki K5V140DTP-189R-9TBR Main Pump KOBELCO SK330-6 
Kawasaki K5V200DPH-1BER-ZTAW-AV Main Pump KOBELCO SK485 
Kawasaki K5V200DPH-1C7R-9S14 Main Pump HYUNDAI R 
Kawasaki K5V200DPH-1DBR-ZS24-V Main Pump JCB 
Kawasaki K5V200DPH-101R-0E11 Main Pump HITACHI EX450-5 
Kawasaki K5V200DPH-103R-0E11 Main Pump HITACHI 
Kawasaki KR36-2N02 Main Pump HYUNDAI R130LC-3 
Kawasaki KR36-2N07 Main Pump SK100/150 
Kawasaki KR36-8N54 Main Pump 311/312 
Kawasaki KR36-8N64 Main Pump 311/312 
Kawasaki KR36-9C19 Main Pump SK150 
Kawasaki KR36-9C1B Main Pump SK150 
Kawasaki KR36-9N01 Main Pump R1300LC 
Kawasaki KR36-9N03 Main Pump VOLVO MX6W-2 
Kawasaki KR36-9N09 Main Pump VOLVO MX132LC 
Kawasaki KR36-9N2D Main Pump 
Kawasaki KR36-OE01 Main Pump SK115SR 
Kawasaki KR36-OE02A Main Pump SK115SR 
Kawasaki KR36B-OE11A Main Pump SK100-3 
Kawasaki KR38-OE01 Main Pump SK135SR 
Kawasaki KR3D-1PH9 Main Pump 
Kawasaki KR3D-50H1 Main Pump 
Kawasaki KR3D-50H9 Main Pump 
Kawasaki KR3D-50H1X Main Pump 
Kawasaki KR3G-9C09 Main Pump SK200-1 
Kawasaki KR3G-9C0B Main Pump SK200-1 
Kawasaki KR3G-9TBS Main Pump KOBELCO 
Kawasaki KR3G-9TDL Main Pump SK200-6 
Kawasaki KR3G-9TEL Main Pump SK200-6S 
Kawasaki KR3G-9TEL-V Main Pump SK200-6S 
Kawasaki KR3G-9TIL Main Pump SK200-6 
Kawasaki KR3G-9T0S Main Pump 293G-9TOS 
Kawasaki KR3GB-0E11 Main Pump 
Kawasaki KR3GB-0E00 Main Pump 
Kawasaki 2401-9121B Travel Motor GM18VL-J-37/54-2 
Kawasaki DNB50B Travel Motor 
 
K3V112DT R2200LC-7 K3V112DT-112R-9C79 293G412-9C79   
K3V112DT  R215LC-7   K3V112DT-17ER-9N3P 293G47E-9N3P 
K3V112DT    31N6-10060 K3V112DT-17ER-9N3P-L   
K3V112DT  R215-7C 31N6-19060 K3V112DT-17ER-9N5P-L   
K3V112DT  R210LC-7, R210LC-7T, R225-7,R210LV-7G,R2200LC-7, R2200LC-7C  
KV112DT-1CER-9C32-1C 293G4CE19C32C 
K3V112DT  R2200LC-7 (khaki)   K3V112DT-1CER-9C32-1C   
K3V112DT    31N6-10051 K3V112DT-1CER-9C32-1CL   
K3V112DT  R250LC-7 31N7-10011 K3V112DT-1CER-9C32-2CL F293G4CE29C32C 
K3V112DT    31N6-10030 K3V112DT-1CER-9C62-CL   
K3V112DT    31N6-10051 K3V112DT-1CER-9C72-1CL   
K3V112DT    31Q6-10050 K3V112DT-1DFR-9N62   
K3V112DT    31Q7-10050 K3V112DT-1DFR-9N62-1   
K3V112DT    31Q7-10050 K3V112DT-1DFR-9N62-2   
K3V112DT  RD200-7 31N6-10090 K3V112DT-1LFR-9C3P   
K3V112DT  R215-9 31Q6-10060 K3V112DT-1LFR-9N5P   
K3V112DT  R210LC-7A 31N6-10080 K3V112DT-1LHR-9C32 293G4LH-9C32 
K3V112DT  R250LC-7A, R250LC-7AHW, R250LC-7ALL 31N7-10030 K3V112DT-1LHR-9C52   
K3V112DT  R2000LC   K3V112DT-1R2R-9N09-6A 293G4R269N09A 
K3V112DT  R220W-2   K3V112DT-1R2R-9N29   
K3V112DT  R205-7   K3V112DT-1R5R-2N19-1B   
K3V112DT  R200-E, R210LC-5, R250-5D   K3V112DT-1R5R-2N19-B 293G4R5-2N19 
K3V112DT  R210LC-3, R210-EM   K3V112DT-1RER-9C39-1 293G4RE19C39 
K3V112DT  R210LC-3, R210-EM, R2200LC-3   K3V112DT-1RER-9C39-2 293G4RE29C39 
K3V112DT  R200W-3   K3V112DT-1RER-9C59   
K3V112DT    31Q6-10020 K3V112DTP-1H9R-9N62   
R220LC 31Q6-10010 K3V112DTP-1H9R-9P12   
31Q7-10010 K3V112DTP-1H9R-9P12-1   
31Q7-10020 K3V112DTP-1H9R-9P12-2   
R210LC-9 (WO/PTO)   K3V112DTP-1H9R-9PA2   
R250LC-9 (WO/PTO) 31Q7-10010 K3V112DTP-1H9R-9PA2-1   
31Q6-15310 K3V112DTP-1HFR-9NP9   
31Q6-10040 K3V112DTP-1HFR-9P12   
31Q6-19010 K3V112DTP-1HLR-9P12   
R210LC-9 (W/PTO)   K3V112DTP-1HLR-9PA2   
R250LC-9 (W/PTO) 31Q7-19010 K3V112DTP-1HLR-9PA2-1   
K3V140DT R2900LC-7   K3V140DT-112R-9C79 293H412-9C79 
R305LC-7   K3V140DT-1CER-9C12-C 293H4CE-9C12C 
R290LC-7   K3V140DT-1CER-9C12-D 293H4CE-9C12D 
R2800K, R290LC-3   K3V140DT-1R2R-9N29-A 293H4R2-9N29A 
R3000, R320LC-3   K3V140DT-1R2R-9N39-A 293H4R2-9N39A 
K3V180DT   31Q9-10030 K3V180DT-1RAR-9NJ9   
R320LC-7, R320LC-7HW, R320LC-7A, R320LC-7AHW, 335-7   
K3V180DT-1RER-9C69-D 293P4RE-9C69D 
31N9-10010 K3V180DT-1RER-9C69-DL   
R320LC-3   K3V180DT-1RER-9N69-B 293P4RE-9N69B 
K3V180DTH R360C-9   K3V180DTH-1H1R-9N3S   
31QA-10010 K3V180DTH-1H1R-9N3S-T   
31QA-10010 K3V180DTH-1H1R-9N4S-1T   
R380LC   K3V180DTH-1H1R-9N4S-1T   
R4500LC-3, R450LC-3   K3V180DTH-1N0R-FN0S-1 293PCN01FN0S 
R360LC-7A   K3V180DTH-1P0R-9C0S-1A 293PCP0-9N1SA 
31NA-10030 K3V180DTH-1P0R-9C0S-1ALT   
R360LC-7, R3600LC-7, R375-7   K3V180DTH-1P0R-9C0S-A 293PCP0-9C0SA 
R3600LC-3, R360LC-3   K3V180DTH-1P0R-9N1S-A 293PCP0-9N1SA 
K3V180DTP   31NA-10021 K3V180DTP-160R-9C0G-L   
31QA-10021 K3V180DTP-170R-9N62-1A   
31QC-10010 K3V180DTP-170R-9N62-2   
31Q9-10020 K3V180DTP-170R-9NJ9-1   
31N9-10050 K3V180DTP-171R-9C69   
31Q9-10020 K3V180DTP-181R-9NJ9   
R320LC-9 (WO/PTO) 31Q9-10010 K3V180DTP-1H9R-9NH9   
31Q9-10010 K3V180DTP-1H9R-9NJ9   
R320LC-9 (W/PTO) 31Q9-19010 K3V180DTP-1HLR-9NH9   
      K3V63DT   31Q3-10010 K3V63DT-1L9R-9N1S   
31N3-10070 K3V63DT-1PCR-9C0S   
R1400LC-7(U,T2), R140LC-7, R150LC-7, R140LC-3   K3V63DT-1R0R-9C0S-1D 29364R019C0SD 
31N3-10011 K3V63DT-1R0R-9C0S-1DL   
R130LC-3   K3V63DT-1R0R-9N01-2A 29364R029N01A 
R130W-3   K3V63DT-1R0R-9N0S 293PCPO-9N0S 
R160LC-3   K3V63DT-1R0R-9N1S-B 29364R0-9N1SB 
R1300W   K3V63DT-1R0R-9P0S-A   
K3V63DTP R140W-7S   K3V63DTP-1JHR-9C0S   
R140W-7, R150W-7   K3V63DTP-1JHR-9C0S-1   
31N4-15012 K3V63DTP-1JHR-9C0S-1L   
31N4-15030 K3V63DTP-1JHR-9C0S-L   
K5V140DTP R300LC 31Q8-10010 K5V140DTP-1E9R-9N02   
31Q8-10030 K5V140DTP-1E9R-9N02-1   
31Q8-15010 K5V140DTP-1E9R-9P12   
31Q8-10010 K5V140DTP-1E9R-9PA2   
31Q8-19010 K5V140DTP-1ELR-9N02   
R290LC-9 (PTO), R300LCE 31Q8-19010 K5V140DTP-1ELR-9PA2   
R3000LC-7 31N8-10030 K5V140DTP-1H9R-9C09-L 295SGH9-9C09 
31N8-10040 K5V140DTP-1H9R-9P09   
R290LC-7A, R290LC-7G, R290LC-7AHW, R290LC-7ALL 31N8-10080 K5V140DTP-1J9R-9C12-1AL   
R305LC-7   K5V140DTP-1J9R-9C12-AL F295SGJ9-9C12-AL 
R2900LC-7, R290LC-7, R290LC-7G, R2900LC-7C, R2900LC-7HW 31N8-10060 K5V140DTP-1J9R-9C12-L 295SGJ9-9C12 
K5V200DTH R450LC-7, R500LC-7   K5V200DTH-10JR-9C0Z-V 295K0JV9C0Z 
31NB-10022 K5V200DTH-10JR-9C0Z-VT   
31NB-10022 K5V200DTH-10JR-9C1Z-VT   
R480LC 31QB-10011 K5V200DTH-10WR-9N2Z-VT   
R4700LC-9   K5V200DTH-1PZR-9N0Z-V   
31QB-10020 K5V200DTH-1PZR-9N2Z-V   
31QB-10020 K5V200DTH-1PZR-9N2Z-VT   
K5V80DT R1400LC-7A   K5V80DT-1LCR-9C01 F29584LC-9C01 
R140LC-7A (NC)   K5V80DT-1LCR-9C01 (NC)   
R140LC-7A (PA)   K5V80DT-1LCR-9C01 (PA)   
R160LC-7A, R180LC-7A 31N5-10030 K5V80DT-1LCR-9C05   
R160LC-7A   K5V80DT-1LCR-9C05 (PA)   
R160LC-7, R180LC-7   K5V80DT-1PCR-9C05   
31N5-10011 K5V80DT-1PCR-9C05-L   
K5V80DTP   31Q5-10010 K5V80DTP-1J9R-9N35   
R140LC   K5V80DTP-1J9R-9N61   
R140LC-9   K5V80DTP-1J9R-9PA2   
R1300WM   K5V80DTP-1JGR-9N05-(1) 2958GJG-9N05 
R1400W-7   K5V80DTP-1JHR-9C05-1 2958GJH19C05 
R1400W-7(Kaki)   K5V80DTP-1JHR-9C05-1 Kaki 2958GJH19C05 
R170W-7, R1700W-7 31N5-15011 K5V80DTP-1JHR-9C05-L 2958GJH-9C05 
31Q5-15010 K5V80DTP-1JLR-9N35   
31Q5-15030 K5V80DTP-1JLR-9N35-2   
31Q4-15010 K5V80DTP-1JLR-9N61   
R140W-9 31Q4-15010 K5V80DTP-1JLR-9PA2   
R1400W-9   K5V80DTP-1JLR-9PA7   
R160LC-9, R180LC-9   K5V80DTP-1JMR-9N35   
R170W-9   K5V80DTP-1JMR-9N35   
R140LC-9(W/PTO)   K5V80DTP-1JMR-9PA2   
R1400W-7 SEAL RE 31N4-15022 K5V80DTP-1JZR-9C05-1L   
R1400W-7A   K5V80DTP-1LHR-9C01 2958GLH-9C01 
R170W-7A 31N5-15030 K5V80DTP-1LHR-9C05   
K3V112DT MX222, MX202W   K3V112DT-1RCR-9N09 293G4RC-9N09 
K3V112DT   14603650 K3V112DT-1V9R-1E42-V   
K3V112DT MX225, EC210B, SE210LC-3 14595621 K3V112DT-1XDR-9N24-AZLV   
K3V112DT   14595260 K3V112DT-1XDR-9N2A-AZLV   
K3V112DT MX225, EC210, SE210LC-3   K3V112DT-1XER-9N24-2 293G4XE29N24 
K3V112DT MX255, EC240, EC240B   K3V112DT-1XER-9N2A-2 293G4XE29N2A 
K3V112DT   14577124 K3V112DT-1XJR-9N2A-V   
K3V112DT EC210B 14571141 K3V112DT-1XJR-9N2D-V 293G4XJV9N2D
K3V112DTP MX175W, EW170   K3V112DTP-10ER-9N34-1 293GG0E19N34
K3V112DTP EC210C 14531300 K3V112DTP-1P9R-1E32-AV 293GGP9V1E32A
K3V112DTP   14612104 K3V112DTP-1P9R-1E42-V
K3V140DT EC290BR, EC290C 14531591 K3V140DT-151R-9NE9-AHV
K3V140DT MX295, EC290, EC290B   K3V140DT-1JER-9N04-1 293H4JE19N04
K3V140DT MX292, MX10LC-2   K3V140DT-1RCR-9N19 293H4RC-9N19
K3V140DT   14575661 K3V140DT-1XJR-9NE9-V
K3V180DT   14616188 K3V180DT-150R-9N05-AHV
K3V180DT   14616188 K3V180DT-152R-9N05-AHV
K3V180DT   14616199 K3V180DT-170R-9N5P-V
K3V180DT MX352, MX14LC   K3V180DT-1PCR-9N46 293P4PC-9N46
K3V180DT EC360, EC360B,, MX365   K3V180DT-1PER-9N56 293P4PE-9N56
K3V180DTH EC450B, EC460B   K3V180DTH-10DR-9N2B 293PCP0-9N2B
K3V180DTH MX455, EC460   K3V180DTH-1P0R-9N0B 293PCP0-9N0B
K3V180DTH MX452   K3V180DTH-1P0R-9N0S 293PCP0-9N0S
K3V180DTP EC360B 14512271 K3V180DTP-101R-9N05-1 F293PG0119N05
K3V180DTP EC330B   K3V180DTP-151R-9N05-AHV
K3V180DTP   14566659 K3V180DTP-152R-9N05-AHV
K3V180DTP   14620367 K3V180DTP-170R-9N5P-V
K3V63DT MX135W   K3V63DT-1R0R-9N0Q 29364R0-9N0Q
K3V63DT MX135, MX135W-3, EC140   K3V63DT-1R0R-9N0T 29364R0-9N0T
K3V63DT MX132LC   K3V63DT-1RCR-9N03-1 29364RC19N03
K3V63DT MX135, EC130   K3V63DT-1Y0R-9N0Q 29364Y0-9N0Q
K3V63DT EW130   K3V63DT-1Z0R-9N0Q 29364Z0-9N0Q
K3V63DT EC140B 14531858 K3V63DT-1ZDR-9N0T-LZV 29364ZDV9N0TZ
K5V160DT   14568923 K5V160DT-150R-1E03-V
K5V160DTP ECR305C 14567427 K5V160DTP-150R-1E03-V
K5V200DTH EC460B   K5V200DTH-10DR-9N0B-AV F295KC0DV9N0B
K5V80DT EC160B, EC180B, EC150   K5V80DT-1P0(D)R-9N0Y-LZV 29584PD-9N0Y
K5V80DT EW145B   K5V80DT-1PDR-9N0J-LZV F29584PDV9N0JZ
K5V80DT   14531859 K5V80DT-1PDR-9N0J-MZV
K5V80DT   14533644 K5V80DT-1PDR-9N0Y-MZV
K5V80DT EW145C 14574463 K5V80DT-1PER-9N1J-V 29584PEV9N1J
M5X130CHB   14612482 M5X130CHB-10A-2BA/265-122
M5X130CHB   14617780 M5X130CHB-10A-2PA/255-122
M5X130CHB   14617780 M5X130CHB-10A-2PB/255-122
M5X130CHB EC210B 14550091 M5X130CHB-10A-30C/270-122 37061220-2458
M5X130CHB EC460B, EC460C 14550092
M5X130CHB-10A-31C/250-122-2KAR6P72/190-717A 37070129-2812
M5X130CHB EC210C   M5X130CHB-10A-64A/285-122
M5X130CHB   14552686 M5X130CHB-10A-64B/285-122
M5X130CHB   14569651 M5X130CHB-10A-77B/260-122
M5X130CHB EC210C, ECR235C   M5X130CHB-10A-64B/285-122 37070127-2808
K3V112DT DH220LC   K3V112DT-112R-9C02 293G412-9C02
K3V112DT DH170   K3V112DT-112R-9N02 293G412-9N02
K3V112DT S220LC-V   K3V112DT-115R-HN0V 293G415-HN0V
K3V112DT S220LC-3   K3V112DT-1CGR-HN0P 293G4CG-HN0P
K3V112DTP S200W-V   K3V112DTP-164R-HN1F 293GG64-HN1F
K3V112DTP   400914-00088 K3V112DTP-1FQR-9NM9-V
K3V112DTP   K1056909 K3V112DTP-1T4R-9NM9-V
K3V140 DL420LC-3 K1055496 K3V140/B-10RWM-L1/1-TB173
K3V140DT DH280   K3V140DT-1A2R-9N09 293H4A2-9N09
K3V140DT S280LC-3   K3V140DT-1AGR-HN1P 293H4AG-HN1P
K3V140DT S290LC-V   K3V140DT-1UGR-HN0V 293H4UG-HN0V
K3V140DT S280LC-3   K3V140DT-1UGR-HN1P
K3V180DT S320LC   K3V180DT-1PGR-HL0P 293P4PK-HL0P
K3V180DT S360LC-V   K3V180DT-1PGR-HN07 293P4PG-HN07
K3V180DT S330LC-3, (S330LC-V)   K3V180DT-1PGR-HN0P 293P4PG-HN0P
K3V180DT S330LC-V   K3V180DT-1PGR-HN1P 293P4PG-HN1P
K3V180DTH S400LC-3   K3V180DTH-1P0R-HN0V 293PCP0-HN0V
K3V180DTH S450LC-3, S450LC-V   K3V180DTH-1P0R-HN1V (HN0Q) 293PCP0-HN1V
K3V180DTH S400LC-V   K3V180DTH-1P0R-HN2V 293PCP0-HN2V
K3V63DT S130LC-2   K3V63DT-110R-HN0P 2936410-HN0P
K3V63DT DH120W-2, S130W   K3V63DT-111R-6N03A-2 293641126N03A
K3V63DT S130LC-V   K3V63DT-1Q0R-HN0V 29364Q0-HN0V
K3VL112 DL400,450   K3VL112/B-10RWM-L1-TB114
K3VL140   K1055496 K3VL140/B-10RWM-L1/1-TB173
DL450,500   K3VL140/B-10RWM-L1-TB115
K5V140DTP   401-00424A K5V140DTP-1D9R-9N01
K5V140DTP   401-00424B K5V140DTP-1D9R-9N01-AL
K5V140DTP S300LC-V 401-00424C K5V140DTP-1D9R-9N01-BL 295SGD9-9N01
K5V140DTP   401-00424B K5V140DTP-1D9R-9N01-L
K5V140DTP   31Q8-10031 K5V140DTP-1FFR-9N02
K5V140DTP   K1029736A K5V140DTP-1N9R-9N07-1ALV
K5V140DTP   K1029736 K5V140DTP-1N9R-9N07-1AV
K5V140DTP DX300LC DICC K1029736B K5V140DTP-1N9R-9N07-1BLV
K5V140DTP   K1006550B K5V140DTP-1N9R-9N07-ALV
K5V140DTP DX300LC (Dark Gray) K1006550C K5V140DTP-1N9R-9N07-BLV 295SGN9V9N07A-L
K5V140DTP   K1006550 K5V140DTP-1N9R-9N07-V
K5V140DTP   400914-00016 K5V140DTP-1N9R-9N39-BLV
K5V80DTP S130W-V, S140W-V   K5V80DTP-1S3R-9N0N 2958GS3-9N0N